Notes

CRAB
Hida Kaihime
Hida Masayuki
Hida Naomasa
Kuni Masamune
Kuni Mitsunari
Yasuki Saigō
Yasuki Yoshihiro

CRANE
Kakita Kiyomasa
Kakita Muneshige
Kakita Toshiie
Daidoji Chacha
Doji Masamune
Doji Nagayoshi
Doji Satokane

DRAGON (Not Likely)
Kitsuki Hanzō
Mirumoto Ranmaru

IMPERIAL (Not Likely)
Otomo Musashi
Otomo Nene
Otomo Sōrin

LION
Akodo Masanori (Became a Monk)
Akodo Okuni (Became a Deathseeker)
Ikoma Dōsan (Ronin, Operates in the North)
Ikoma Keiji (Dead)
Matsu Maeda (Committed Seppuku)
Ikoma Motochika (Something, Negative)
Ikoma Nobutada (Ronin – Was a Courtier)
Ikoma Tadakatsu (Ronin – Was a Courtier)

MANTIS (Not Likely)
Tsuruchi Nōhime
Yoritomo Motonari

PHOENIX (Not Likely)
Asako Oichi
Isawa Kanetsugu (Exiled)
Shiba Kenshin
Shiba Sakon

SCORPION (Nope)
Yogo Kotarō

UNICORN
-Horiuchi Komatsuhime-
Ide Ginchiyo
Ide Hosokawa (Exiled)
Moto Yoshimoto (Sent to the Wall)

Shinjo Kiyomasa
Shinjo Mitsuhide
Shinjo Magoichi
Shinjo Nagamasa
Shinjo Shingen (Dead)
Utaku Hideie

Utaku Isas
Utaku Nobutsuna
Utaku Yukimura

MINOR CLANS (Not Likely any of these)

FIREFLY
Hotaru Katsuie

HARE
Ujina Kojirō (Dead)

TORTOISE
Kasuga Ujiyasu

Back to 1. Togashi Tatsuo トパーズ の チャンピオン

Notes

Legend of the Five Rings: Rise of the Four Winds Vargkrigare