Legend of the Five Rings: Rise of the Four Winds

Wait there were that many people dishonoured?

Suspects a plenty

3rd Day of the OX

The Governor has the list of the people dishonoured or otherwise negatively affected by the Scorpion, as requested the list isn’t short.

Doji Masamune
Utaku Nobutsuna
Shinjo Mitsuhide
Akodo Masanori
Hida Kaihime
Matsu Maeda
Yogo Kotarō
Yasuki Saigō
Kitsuki Hanzō
Ikoma Tadakatsu
Hida Naomasa
Kuni Mitsunari
Kakita Kiyomasa
Ikoma Keiji
Daidoji Chacha
Otomo Musashi
Mirumoto Ranmaru
Isawa Kanetsugu
Ikoma Nobutada
Shinjo Magoichi
Utaku Yukimura
Ujina Kojirō
Hotaru Katsuie
Shiba Sakon
Tsuruchi Nōhime
Asako Oichi
Otomo Nene
Horiuchi Komatsuhime
Ide Hosokawa
Akodo Okuni
Doji Satokane
Utaku Isas
Shinjo Nagamasa
Ikoma Motochika
Kuni Masamune
Kasuga Ujiyasu
Moto Yoshimoto
Shinjo Kiyomasa
Kakita Toshiie
Doji Nagayoshi
Yoritomo Motonari
Otomo Sōrin
Ikoma Dōsan
Hida Masayuki
Yasuki Yoshihiro
Ide Ginchiyo
Kakita Muneshige
Shinjo Shingen
Shiba Kenshin
Utaku Hideie

Comments

Should put the list here.

 

I will when it is is done, it not done yet.

 
Daimyo_Shi

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.